پارسادهقانی،الفبای زندگی ما

1

2 سالگی جان مادر...

سلام عزیزکم امیدوارم ایام به کامت باشه،گلم دو ساله شدی دو بهار از آمدنت گذشت،                    امروز برایم تکرار آن روز فراموش ناشدنی است                                             روزی که                                      پلک جهان می پرید                                  ...
14 بهمن 1394
1