پارسادهقانی،الفبای زندگی ما

1

آخرین سه شنبه ماه صفر

دیروز مامان بزرگ نذری درست کرد،امسال اولین سالت بود پای دیگ بودی اما توشکم مامانی . سال دیگه به امید خدا 10 ماهه هستی ، دیروز داییت می گفت سال دیگه یه ولوله داریم اگه بزاره نذری درست کنیم. بعداز اینکه نذری درست شد چون سه شنبه آخرصفربود،طبق رسم قدیمیا دریا رفتیم پامون تو آب زدیم اینقدر سردبود.
11 دی 1392